Gallery 1 (2013)

Yumiko Okumura    Akiko Tsukamoto     Keiko Igarashi        Miyoe Imada   

     Mihoko Okubo       Ikuko Okada       Atsuko Kyogoku        Ikuko Kusano

  Yasuko Sato      Keiko Shimizu       Masako Jonson      Yukiko Takeoka   

 Masako Tanaka     Kyoko Tamura       Keiko Tsumoto     Nariko Nogami

 Yasuko Nomoto      Midori Hayashi      Tamiko Hirano       Noriko Fujita

   Miho Fujita          Atsuko Hochi        Sanae Matsuda        Aiko Mizutani

 Eiko Miyazawa     Chisato Yokoyama     Junko Wake       Michiko Onodera     

 Naoko Kumagai    Michiko Shiraishi     Chieko Nomachi        Rie Idojiri

 Saeko Shimizu    Tomoko Watanabe    Grolietta Ishizaki    Keiko Shibuya

  Emi Washio      Michiko Takahashi      Mifune Hieda      Chieko Koyama

 Mitsuko Manabe    Michiko Tsugayasu   Hiromi Naiki    Machie Kageyama

Gallery 9                                                                       Gallery 7→