Gallery 2 (2015)

Takiko Hideshima     Yukiko Tsukuda      Yuriko Komatsu      Hiroko Sasaki

   Reiko Amano      Mariko Takahashi    Atsuko Moriguchi    Tomoko Watanabe

   Hiromi Hisano          Ayako Goto         Yukiko Yunoki        Sumiko Oshima

  Yuko Kobayashi   Masae Sugibayashi   Masumi Hosono     Yuko Nagataya     

Akiko Natsuyama  Masami Chikatsune  Chisako Murayama  Wakako Himemoto

    Eiko Nakano         Ikuko Imamura            Eri Koga           Ikuko Omagari      

   Shoko Tamura    Michiyo Sugiyama       Akiko Ogata         Yasuyo Suzuki   

  Masako Sohara       Eiko Ikegawa          Chieko Ikeda        Mineko Mitarai

   Naoko Honda     Yoshie Shimokawa      Mika Nomura        Seiko Aratani

Kazumi Matsuoka        Toru Kuki           Emiko Takazoe     Yumiko Yonekawa

Gallery 16                                                                     Gallery 14→