Gallery 2 (2013)

  Satoru Eguchi        Sumiko Eguchi          Reiko Sato         Yumiko Suzuki      

 Manami Sasaki       Keiko Tainaka      Katsuko Tajima       Masako Shimura

 Hiroko Mizuochi    Takiko Hideshima    Ayako Nakamura   Yukiko Tsukuda

 Yuriko Komatsu     Hiroko Sasaki        Keiko Arimitsu         Yoko Katade 

  Reiko Tsuji         Reiko Amano      Mariko Takahashi    Atsuko Moriguchi

Tomoko Watanabe    Atsuko Ogawa      Hiromi Hisano         Ayako Goto

  Junko Osawa      Yukiko Yunoki      Sumiko Oshima      Yuko Kobayashi

Masae Sugibayashi  Yoshiko Matsumoto  Masumi Hosono   Yuko Nagataya

Akiko Natsuyama  Masami Chikatsune  Chisako Murayama  Wakako Himemoto

    Eiko Nakano       Ikuko Imamura        Eri Koga               Ikuko Omagari

 Shoko Tamura    Michiyo Sugiyama      Mihoko Saeki         Akiko Ogata

 Yasuyo Suzuki      Masako Sohara       Eiko Ikegawa         Chieko Ikeda    

Gallery 8                                                                       Gallery 6→