Gallery 1 (2014)

  Akiko Tsukamoto      Keiko Igarashi          Miyoe Imada         Naoko  Omori


   Ikuko Okada   Etsuko Kashiwagi      Atsuko Kyogoku        Ikuko Kusano


       Taiko Sato           Keiko Shimizu        Yukiko Takeoka       Nariko Nogami


    Yasuko Nomoto       Midori Hayashi         Miho Fujitani        Sanae Matsuda


     Aiko Mizutani         Eiko Miyazawa     Chisato Yokoyama    Michiko Onodera


 Michiko Shiraishi      Chieko Nomachi       Saeko Shimizu     Tomoko Watanabe

 

 Glorietta Ishizaki        Keiko Shibuya          Emi Washio       Michiko Takahashi


    Mifune Hieda        Chieko Koyama       Mitsuko Manabe    Michiko Tsugayasu


     Hiromi Naiki       Machie Kageyama      Yumiko Suzuki        Manami Sasaki


Gallery 13                                                                     Gallery 11→