Gallery 2 (2012)

     Satoru Eguchi          Sumiko Eguchi         Reiko Sato            Yumiko Suzuki

 

    Manami Sasaki         Keiko Tainaka         Katsuko Tajima       Masako Shimura

   

 Hiroko Mizuochi        Takiko Hideshima    Ayako Nakamura     Yukiko Tsukuda

  

  Yuriko Komatsu          Hiroko Sasaki          Keiko Arimitsu          Yoko Katade

      

      Reiko Tsuji            Reiko Amano        Mariko Takahashi       Hiroko Todoroki

    

  Atsuko Moriguchi     Tomoko Watanabe     Misae Shimada        Atsuko Ogawa

 

    Hiromi Hisano           Ayako Goto           Yukiko Yunoki         Sumiko Oshima

 

  Yuko Kobayashi       Masae Sugibayashi   Toshiko Matsumoto  Masumi Hosono

 

  Yuko Nagataya         Akiko Natsuyama   Masami Chikatsune  Chisako Murayama

 

    Eiko Nakano          Ikuko Imamura              Eri Koga

Gallery 4                                                                       Gallery 2→