Gallery 1(2016)

  Aiko Tsukamoto      Keiko Igarashi         Ikuko Okada      Etsuko Kashiwagi

  Atsuko Kyogoku      Ikuko Kusano           Taiko Sato           Keiko Shimizu

  Yukiko Takeoka      Nariko Nogami        Noriko Fujita         Tamiko Hirano

    Atsuko Hochi      Sanae Matsuda       Aiko Mizutani         Eiko Miyazawa

Chisato Yokoyama   Michiko Onodera   Chieko Nomachi      Saeko Shimizu

Tomoko Watanabe    Keiko Shibuya          Emi Washio          Mifune Hieda

  Chieko Koyama     Mitsuko Manabe   Machie Kageyama    Yumiko Suzuki

    Keiko Tainaka       Katsuko Tajima     Hiroko Mizuochi    Takiko Hideshima

 Ayako Nakamura    Yukiko Tsukuda      Yuriko Komatsu       Hiroko Sasaki

Gallery 22                                                                     Gallery 20→