18.Gallery (2017-2)

    Reiko Amano     Mariko Takahashi   Atsuko Moriguchi   Tomoko Takeoka

    Hiromi Hisano        YukikoYunoki       Sumiko Oshima  Toshiko Matsumoto

  Masumi Hosono     Yuko Nagataya     Akiko Natsuyama  Masami Chikatsune

Chisako Murayama  Wakako Himemoto  Ikuko Imamura           Eri Koga 

   Ikuko Omagari       Shoko Tamura        Akiko Ogata          Yasuyo Suzuki

  Masako Sohara        Eiko Ikegawa         Chieko Ikeda         Mineko Mitarai

    Naoko Honda    Yoshie Shimokawa     Mika Nomura         Seiko Aratani

Kazumi Matsuoka  Yumiko Yonekawa     Emiko Takazoe         Fumi Fujise

Gallery 25                                                                     Gallery 23→