Gallery 2 (2014)

   Katsuko Tajima       Masako Shimura      Hiroko Mizuochi     Takiko Hideshima


   Yukiko Tsukuda      Yuriko Komatsu         Hiroko Sasaki          Yoko Katade


       Reiko Tsuji           Reiko Amano       Mariko Takahashi     Atsuko Moriguchi


 Tomoko Watanabe      Hiromi Hisano          Ayako Goto            Junko Osawa


     Yukiko Yunoki       Sumiko Oshima      Yuko Kobayashi     Masae Sugibayashi


 Toshiko Matsumoto    Masumi Hosono      Yuko Nagataya       Akiko Natsuyama

 

 Chisako Murayama       Eiko Nakano         Ikuko Imamura            Eri Koga

 

    Ikuko Omagari       Shoko Tamura       Michiyo Sugiyama   Eiko Ogata


    Yasuyo Suzuki        Masako Sohara        Eiko Ikegawa          Chieko Ikeda

   

   Mineko Mitarai         Naoko Honda      Yoshie Shimokawa

 

Gallery 12                                                                     Gallery 10→