Gallery 1 (2015)

 Akiko Tsukamoto     Keiko Igarashi         Miyoe Imada           Ikuko Okada

 

 Etsuko Kashiwagi   Atsuko kyogoku       Ikuko Kusano        Keiko Shimizu

  Yukiko Takeoka       Nariko Nogami      Midori Hayashi       Tamiko Hirano       

    Noriko Fujita          Miho Fujitani         Atsuko Hochi       Sanae Matsuda 

    Aiko Mizutani       Eiko Miyazawa     Chisato Yokoyama   Michiko Shiraishi  

 Chieko Nomachi      Saeko Shimizu    Tomoko Watanabe     Keiko Shibuya

  Emi Washio            Mifune Hieda      Chieko Koyama      Mitsuko Manabe

 MichikoTsugayasu     Hiromi Naiki       Machie Kageyama     Yumiko Suzuki

  Sasaki Manami         Keiko Tainaka      Katsuko Tajima      Hiroko Mizuochi

Gallery 17                                                                     Gallery 15→